logo

Wielospecjalistyczna opieka nad pacjentem i jego rodziną

Wczesne wspomaganie rozwoju wwr

Specyfika zajęć i warunki uczestnictwa

WWR to bezpłatne zajęcia terapeutyczne, skierowane na stymulację rozwoju małego dziecka oraz wsparcie rodziny dziecka przejawiającego zaburzenia rozwoju. Skorzystać z WWR może każde dziecko, które posiada opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydawaną przez Poradnie Psychologiczno–Pedagogiczne, państwowe i niepubliczne. Dziecko może korzystać z terapii w ramach WWR tak długo, jak jest to określone w opinii danego dziecka – nie dłużej niż  do momentu rozpoczęcia nauki szkolnej.

Program zajęć i zaangażowani specjaliści

W czasie trwania terapii dzieci korzystają w zajęć, tworzonych przez zespół WWR Centrum Wspomagania Rozwoju Persevere, na który składają się: psycholog, oligofrenopedagog, logopedzi, fizjoterapeuta. W miarę potrzeb będziemy poszerzać zespół o kolejnych specjalistów. W stałym kontakcie jest z nami neurolog dziecięcy, konsultujący nasze dzieciaki w razie potrzeby. W ramach WWR w Persevere rodzice podopiecznych mają gwarantowane stałe wsparcie i regularne konsultacje z psychologiem – by porozmawiać o dziecku, rodzinie, terapii i wychowaniu.