Diagnostyka spektrum autyzmu – Zespołu Aspergera

Rozpoznanie Zespołu Aspergera można diagnozować w każdym wieku, trudno jednak dostrzec jednoznaczne objawy przed 7 rokiem życia. Dzieci z zespołem Aspergera zwykle zaczynają mówić zgodnie z normą rozwojową, mają ciekawe i oryginalne zainteresowania, chętnie o nich opowiadają używając „dorosłego” słownictwa. Takie zachowania są raczej powodem do dumy dla rodziców, niż do niepokoju. Problemy zazwyczaj stają się widoczne, kiedy pojawia się konieczność funkcjonowania dziecka w grupie.

Objawy, które zwykle zwracają uwagę rodziców i otoczenia (m.in. wychowawców, nauczycieli):

  • Trudność z kontrolą emocji oraz niska tolerancja frustracji – nawet drobne sytuacje powodują u dziecka wybuchy złości, nierzadko z agresją fizyczną i autoagresją.
  •  Dziecku trudno odnaleźć się w grupie rówieśniczej – trzyma się na uboczu lub też trudno mu utrzymać pozytywne relacje, czasem bywa nachalne w kontakcie, przytula lub całuje inne dzieci bez ich zgody.
  • Preferuje samotne zabawy lub też narzuca innym dzieciom sposób zabawy, nie toleruje innych pomysłów. W razie konfliktu lub oporu ze strony grupy woli się wycofać, niż dostosować do innych.
  • Dziecko ma trudności z dopasowaniem zachowania do kontekstu społecznego – odzywa się lub zachowuje niegrzecznie wobec nauczycieli, jest nadmiernie szczere, mówi wszystko co przychodzi mu do głowy, przeszkadza podczas lekcji, zadaje dziwne pytania, nie może usiedzieć w miejscu, gdy wymaga tego sytuacja.
  • Preferuje towarzystwo dorosłych lub młodszych dzieci, niż w podobnym wieku.
  • Chce być zawsze pierwsze, najlepsze, trudno mu wyczekać na swoją kolej, lub też nie potrafi walczyć o swoje, bronić się, nie zależy mu na osiągnięciach.

W razie podejrzenia występowania objawów zespołu Aspergera należy jak najszybciej zgłosić się do specjalisty w celu rozpoczęcia odpowiedniej terapii. Jest to szczególnie ważne dla pełnego wykorzystania potencjału dziecka i skutecznej pomocy mu w nabywaniu niezbędnych umiejętności społecznych.

Etapy diagnozy autyzmu i Zespołu Aspergera:

1. Konsultacja lekarska – neurolog, psychiatra.

W trakcie wizyty lekarz specjalista zbiera wywiad z rodzicem/rodzicami, bada dziecko, zapoznaje się z dotychczasową dokumentacją medyczną oraz w razie potrzeby zleca odpowiednie badania. Celem wizyty jest również przeprowadzenie diagnozy różnicowej – wykluczenie innych możliwych przyczyn występujących objawów.

2. Konsultacja psychologiczna – 1,5 – 2 godzin.

  • Wywiad z rodzicem/rodzicami i dzieckiem dotyczący jego rozwoju i funkcjonowania w różnych środowiskach, dotychczasowych sposobów radzenia sobie z trudnościami, sytuacji rodzinnej. Dziecko nie zawsze jest obecne podczas zbierania wywiadu, zależy to od komfortu rodzica oraz poruszanych treści.
  • Analiza dokumentacji psychologicznej, medycznej oraz materiałów video – prosimy o dostarczenie dokumentacji z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, opinii ze szkoły i przedszkola, wypisów ze szpitali, notatek z konsultacji specjalistycznych. Cennym źródłem informacji są także nagrania video niepokojących zachowań dziecka.
  • Obserwacja dziecka oraz Badanie Teorii Umysłu (stanowi metodę pomocniczą w diagnozie). Osoby z zaburzeniami ze spektrum całościowych zaburzeń rozwojowych prezentują zwykle deficyt w zakresie posługiwania teorią umysłu. Stanowi ona system pojęć, który umożliwia wyciąganie wniosków o stanie umysłu innych osób. Procesy zachodzące w umyśle innego człowieka nie są bezpośrednio obserwowalne, można jedynie o nich wnioskować na podstawie obserwacji mimiki, gestów, wypowiedzi, zachowania oraz doświadczeń wynikających z kontaktów społecznych i uświadamiania sobie własnych stanów umysłu. Posiadanie takiej teorii jest podstawą przystosowawczych zachowań społecznych, gdyż pozwala na rozumienie i przewidywanie zachowań innych ludzi.
  • Omówienie wyników konsultacji i wydanie opinii psychologicznej.

3. Ewentualna konsultacja pedagogiczna, logopedyczna, z innym specjalistą.

4. Konsylium zespołu diagnostycznego, przekazanie rodzicom zaleceń

Na konsultacje zapisujemy się telefonicznie 662 00 22 44, 882 169 064 lub osobiście w rejestracji.