Zaburzenia mowy

Nasi logopedzi i neurologopedzi diagnozują takie zaburzenia mowy jak:

 • dysglosja,
 • dyslalia,
 • alalia,
 • afazja,
 • oligofazja,
 • niedosłuch,
 • anartia,
 • dyzartia,
 • mutyzm

w tym:

 • zaburzeniami paradygmatycznymi (elizje, substytucje i deformacje głosek)
 • syntagmatycznymi (metateza, epenteza, redukcja, antycypacja, perseweracja, odkształcenia niesystemowe).

Diagnoza opiera się na wywiadzie, badaniu mowy (nadawania mowy), badaniu sprawności narządów artykulacyjnych, badaniu funkcji prymarnych, badaniu słuch fonematycznego, badaniu rozumienia mowy oraz badaniu podstawowych funkcji poznawczych.

Terapia logopedyczna jest dostosowana do indywidualnych potrzeb dziecka i polega na budowaniu podstawowych kompetencji językowych takich jak: językowa, komunikacyjna i kulturowa.