WWR

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to program wielospecjalistycznego, kompleksowego usprawniania nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania poszczególnych  sfer (ruchowej, poznawczej, emocjonalnej, społecznej). Zakres oddziaływań opiera się na wykrytych nieprawidłowościach rozwoju dziecka, obejmuje także pracę z rodziną. 

Podstawą do objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju jest  opinia o potrzebie WWR wydana przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczna w miejscu zamieszkania. 

Realizację WWR reguluje prawo oświatowe: Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju (DZ U Poz. 1257)

W naszej placówce dziecko objęte programem WWR może korzystać z:

  • indywidualnej terapii psychologicznej
  • indywidualnej terapii pedagogicznej 
  • indywidualnej terapii logopedycznej/neurologopedycznej
  • terapii EEG Biofeedback
  • terapii grupowej (TUS, grupy  żywieniowe, terapia ręki, grupy czytania, logorytmika)
  • fizjoterapii/terapii SI
  • terapii ręki 

Indywidualny plan terapii ustalany jest na pierwszym spotkaniu z koordynatorem.