Oferta

Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PERSEVERE jest wpisana do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia publicznych szkół i placówek (miasto Katowice), działa na podstawie art. 168 ustawy Prawo Oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59). Podlega pod nadzór pedagogiczny Kuratorium Oświaty. 

Nasza placówka jest uprawniona między innymi do wydawania opinii w sprawie: 

  • specyficznych trudnościach w uczeniu się – dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia (Rozporządzenie MEN z dnia 22.02.2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych Dz.U. 2019 poz. 373 z późniejszymi zm.) 
  • odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego (art. 36 ustawy Prawo oświatowe Dz.U. 2017 poz. 59) 
  • osiągnięcia gotowości szkolnej (art. 36 ustawy Prawo Oświatowe Dz.U. 2017 poz. 59) 
  • możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej – dla dziecka sześcioletniego (art. 36 ustawy Prawo Oświatowe Dz.U. 2017 poz. 59) 
  • objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną dziecka w przedszkolu lub szkole (rozporządzenie MEN z 9.08.2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Dz.U. 2017 poz. 1591); 
  • dostosowania wymagań edukacyjnych (Rozporządzenie MEN z dnia 22.02.2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 373 ze zm.).