Diagnoza trudności szkolnych

Diagnoza trudności szkolnych, dysleksji, ryzyka dysleksji dla uczniów szkół podstawowych

Badanie składa się ze spotkań z psychologiem i pedagogiem. Trwa, w zależności od potrzeb, od dwóch do pięciu godzin (podczas 2-3 wizyt). Zespół diagnostów wspólnie stawia diagnozę i przygotowuje opinię psychologiczno-pedagogiczną wraz z zaleceniami dla nauczycieli i rodziców. Do diagnozy niezbędne jest dostarczenie następujących dokumentów:

* opinia wychowawcy i/lub nauczycieli uczących (w szczególności języka polskiego i języków obcych)

* wyniki dotychczas pzeprowadzonych badań lekarskich (np. okulistycznych, laryngologicznych, audiologicznych, neurologicznych)

* przykładowe zeszyty, sprawdziany

* ewentualnie świadectwa