Diagnoza afazji u dzieci i młodzieży

KOJD- AFA (KARTY OCENY JĘZYKA DZIECKA- AFA)  – jako narzędzie wspierające diagnozę afazji.

Test ten składa się z dwóch części: łatwiejszej (przeznaczonej dla dzieci przedszkolnych) oraz trudniejszej (przeznaczonej dla dzieci uczęszczających do szkoły) oraz z karty wywiadu, bo jak wiadomo wywiad przeprowadzony z rodzicem jest bardzo istotną częścią diagnozy. Podczas umawiania wizyty diagnostycznej, zachęcamy rodziców, aby przynieśli na spotkanie: dokumentację medyczną (wyniki badań specjalistycznych, konsultacji medycznych, zalecenia lekarza), zeszyty dziecka (aby ocenić umiejętność pacjenta do samodzielnej nauki, planowania i zagospodarowania przestrzeni przeznaczonej na naukę), opinie (wydane przez poradnie specjalistyczne, przedszkola, szkoły lub inne placówki oświaty). Aby diagnozować i pomagać, chcemy mieć jak największą wiedzę o pacjencie. 

Podczas spotkania z pacjentem badamy i diagnozujemy cały system językowy oraz jego umiejętności komunikacyjne. Za pomocą testu oceniamy:  

  • Zachowanie dziecka podczas badania 
  • Rozumienie mowy, reakcje pacjenta na pytania i polecenia 
  • Nazywanie 
  • Mowę dialogową, opowieściową i spontaniczną
  • Podsystem fonetyczno- fonologiczny 
  • Podsystem fleksyjno- składniowy 
  • Podsystem leksykalno- semantyczny 
  • Podsystem pragmatyczny (pragmatyczno- społeczne użycie języka, gotowość do prowadzenia dialogu, umiejętność nawiązywania kontaktu i podtrzymania go) 

Gdy dziecko wykonuje kolejne próby diagnostyczne, mamy również okazję do obserwowania i badania jego artykulacji, a także wszelkich nieprawidłowych reakcji i zjawisk językowych.  

Po każdym wykonanym teście, przeprowadzamy rozmowę, w której krótko podsumowujemy wyniki badania oraz nasze obserwacje. Rodzic otrzymuje je w formie opinii logopedycznej, w której zawarte są również zalecenia dotyczące dalszej terapii lub wskazówki dla placówek, do których uczęszcza dziecko. 

KIEDY SIĘGAMY  PO KOJD-AFA? 

GDY CHCEMY POSZERZYĆ DIAGOZĘ NASZEGO DZIECKA LUB GDY CHCEMY POTWIERDZIĆ LUB WYKLUCZYĆ WYSTĘPOWANIE NIEDOKSZTAŁCENIA MOWY O TYPIE AFAZJI LUB AFAZJI U NASZEGO DZIECKA. 

KTO PRZEPROWADZA DIAGNOZĘ? 

NARZĘDZIE JEST PRZEZNACZONE GŁÓWNIE DLA LOGOPEDÓW, TERAPEUTÓW, KTÓRZY OCENIAJĄ MOWĘ DZIECKA. 

WIEK PACJENTA? 

NA DIAGNOZĘ KOJD- AFA KIEROWANI SĄ PACJENCI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM ORAZ WCZESNOSZKOLNYM.