Diagnoza ADD/ADHD

W przypadku obserwowanych w domu lub/i zgłaszanych przez środowisko (przed)szkolne trudności dziecka w sferze koncentracji uwagi bądź nadpobudliwości psychoruchowej, warto dokonać ich weryfikacji w postaci miarodajnego badania, jakim są komplementarne względem siebie: kwestionariusze Conners3 oraz test MOXO.  Badanie obejmuje:

  • wywiad z rodzicem/opiekunem
  • zapoznanie się z dotychczasową dokumentacją
  • rozmowę z dzieckiem
  • wykonanie testu MOXO i/lub wypełnienie kwestionariusza Conners 3
  • podsumowanie i przekazanie wyników otrzymanych w teście MOXO
  • ustalenie terminu omówienia i przekazania sumarycznych wyników badania kwestionariuszami Conners 3

Oba narzędzia przydatne są zarówno na etapie diagnozy, jak również w rozmowie z wychowawcami i nauczycielami pracującymi z dzieckiem, którym łatwiej będzie zrozumieć jego specyficzne wymagania, a tym samym podjąć zindywizualizowane kroki na miarę jego potrzeb tak, aby mogło ono w pełni mogło realizować swoje możliwości poznawcze.