Diagnoza dyskalkulii oraz ryzyka dyskalkulii

Badanie ryzyka dyskalkulii przeprowadza się u dzieci kończących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne (czyli tzw. “zerówkę”).

Badanie przeprowadzone jest w oparciu o wystandaryzowany test: “Skala Gotowości Matematycznej i Ryzyka Dyskalkulii” – E. Karpińska, U. Sajewicz-Radtke, B. Radtke.

Badanie trwa 1,5 godziny (wywiad z rodzicem/opiekunem dziecka, test).

Na spotkanie należy przynieść wszelkie informacje o dziecku (opinie i informacje wychowawcy przedszkola, wyniki konsultacji lekarskich).

Po badaniu przygotowana zostaje pisemna opinia z zaleceniami dla przedszkola/szkoły oraz rodziców.

Badanie dyskalkulii przeprowadza się u dzieci w wieku od 10 do 16 lat posiadających aktualne (przeprowadzone w ciągu ostatnich dwóch lat) badanie psychologiczne potencjału intelektualnego (np. testem Stanford-Binet 5). Wyniki testu muszą wskazywać na funkcjonowanie dziecka w normie intelektualnej.

Badanie przeprowadzone jest w oparciu o wystandaryzowany test: “Bateria Dyskalkulia-10/12”, “Bateria Dyskalkulia-13/16” – U. Sajewicz-Radtke, B. Radtke, E. Karpińska, A. Walerzak-Więckowska.

Badanie trwa 2 godziny, podczas których przeprowadzony jest wywiad z rodzicem/opiekunem oraz test.

Na spotkanie należy przynieść wszelkie informacje o dziecku (opinie i informacje wychowawcy klasy lub innych nauczycieli, świadectwa szkolne, wyniki dotychczasowych badań lekarskich, zeszyty szkolne).

Po badaniu przygotowana zostaje pisemna opinia z zaleceniami dla nauczycieli i rodziców.

Postawienie diagnozy dyskalkulii wymaga wykonania dwóch testów przeprowadzonych w odstępie jednego roku.