dr n. med. Beata Kazek

Absolwentka wydziału lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowi-cach, specjalista – pediatra, neurolog dziecięcy. Nauczyciel akademicki. Tytuł dok-tora nauk medycznych uzyskała w 2006 r. po publicznej obronie rozprawy doktorskiej pt. „Zaburzenia neurogastroenterologiczne w autyzmie”. Głównym zawodowym zainteresowaniem są problemy zdrowotne osób z zaburzeniami neuropsychiatrycz-nymi, a w szczególności ze spektrum autyzmu.

DOŚWIADCZENIE:

NZOZ Przychodnia Pediatryczna ul. Bieszczadzka (od 2001), Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II, Klinika Pediatrii i Neurologii Wieku Rozwojowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (od 2002 do 2014), Poradnia Neurologiczna GCZDz (do 2016), Wielospecjalistyczna Poradnia dla Dzieci, Lux Med Katowice, ul. Karłowicza (od 2011) oraz Centrum Wspomagania Rozwoju Persevere (od 2012).

PUBLIKACJE I OSIĄGNIĘCIA: współautorka licznych publikacji z dziedziny neurolo-gii dziecięcej i dyscyplin pokrewnych w polskich i zagranicznych czasopismach nau-kowych (IF=25 pkt), w tym w podręcznikach akademickich,  autorka monografii w języku angielskim pt. „Neurogastroentorological disorders in autism”, redaktor nau-kowy (wraz z dr Justyną Wojciechowską) serii książek pt Zmysły w komunikacji.  Główny badacz w projektach dotyczących zaburzeń neurorozwojowych, a w szcze-gólności zaburzeń ze spektrum autyzmu realizowanych pod kierownictwem dr hab Ewy Emich – Widery w ramach Katedry Neurologii Dziecięcej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Członek Rady Programowej Studiów Podyplomowych – Podyplomowe Studia Logopedii z Komunikacja Alternatywną przy ATH w Bielsku Białej