Informacja dla pacjentów

18.03
.2020

I N F O R M A C J A  D L A  P A C J E N T Ó W 

C e n t r u m  W s p o m a g a n i a  R o z w o j u  P E R S E V E R E

Szanowni Pacjenci,
 

W związku z ogłoszeniem pandemii COVID-19 i stanem zagrożenia epidemicznego w kraju informujemy, że zgodnie z wytycznymi rządowymi w okresie od 16 do 25 marca 2020 r. nasza placówka pozostanie otwarta (zdalnie)w godz.8.00-16.00, jednakże wszelkie zaplanowane wizyty pacjentów, które miały się odbyć w tym okresie zostają odwołane. Zaistniała sytuacja wymuszona zostaje potrzebą działań profilaktycznych i organizacyjnych dostosowanych do aktualnej sytuacji epidemiologicznej, celem ochrony zdrowia społecznego.

Równocześnie informujemy, iż nasi terapeuci świadczyć będą we wskazanym okresie zdalne usługi konsultacyjne, obejmujące pełne wsparcie w zakresie postępowania z pacjentami i pracy prowadzonej przez rodziców w domu. Dla pacjentów objętych programem WWR konsultacje te będą nieodpłatne.

Porady lekarskie odpłatne telefoniczne dla stałych pacjentów (maksymalnie do 30 minut).
Doktor Beata Kazek – neurologiczne i pediatryczne
Doktor Agnieszka Kapinos -Gorczyca – psychiatryczne
Doktor Barbara Smolarczyk – Pająk – psychiatryczne
Zgłoszenia telefoniczne. Decyzję o przyjęciu pacjenta podejmuje lekarz.