KORP – Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego

KORP – Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego  to nowoczesne, standaryzowane i normalizowane narzędzie diagnostyczne służące do kompleksowej oceny rozwoju dziecka, w wieku od 1. miesiąca do ukończenia 9. roku życia. KORP bada rozwój ruchowy dziecka, motorykę, percepcję, sferę poznawczą, emocjonalno-społeczną, samodzielność, komunikowanie się i mowę oraz umiejętności będące podstawą uczenia się. Test jest tak skonstruowany, by dokonać oceny wszystkich ważnych sfer i aspektów rozwoju psychoruchowego dziecka, a szczególnie tych, które są uznane za znaczące dla jego powodzenia w życiu społecznym i edukacji.

KORP pozwala określić, na jakim etapie rozwojowym rozwinięte są poszczególne sfery, czy badane dziecko rozwija się harmonijnie oraz zgodnie z oczekiwaniami rozwojowymi określonymi w ramach każdego przedziału wiekowego. Tym samym badanie testem umożliwia wykrycie ewentualnych opóźnień, dysharmonii i nieprawidłowości rozwoju.

Diagnoza testem KORP poza oceną funkcjonowania dziecka w zakresie poszczególnych sfer jest punktem wyjścia do podjęcia odpowiedniej terapii, uwzględniającej ewentualne opóźnienia lub zaburzenia.

Diagnoza testem KORP w naszej placówce odbywa się podczas dwóch 1-godzinnych spotkań. Badanie przeprowadza wykwalifikowany specjalista, posiadający odpowiedni certyfikat. Po badaniu rodzic/opiekun otrzymuje opinię wraz z zaleceniami.