Dyslalia czyli wady wymowy

Dyslalia, czyli wady wymowy, to jedno z najczęściej występujących zaburzeń mowy. Polega ona na: deformacji lub zniekształcaniu głosek, zastępowaniu głosek innymi lub opuszczaniu głosek w wyrazie. Poszczególne głoski języka polskiego pojawiają się w mowie dziecka stopniowo:

Wiek dziecka: Głoski:
0-2 Spółgłoski: P, b, m, t, d, k, g, ch, w, f, m, j, ń, n. Samogłoski: a, u, i , o, e , y.
2-3 Spółgłoski: ś, ź, ć, dź,f’(fi), w’(wi), m’(mi), p’(pi),b’(bi). Mogą pojawić się głoski: s, z, c, dz. Samogłoski: ą, ę.
4-5 Spółgłoski: sz, ż, cz, dż. Może pojawić się głoska r.
5-6 Utrwalenie głosek: sz, ż, cz, dż. Głoska r.

Jeżeli dziecko nie wypowiada głoski/ głosek odpowiednio do swojego wieku, może to świadczyć o wadzie wymowy takiej jak:

  •  Seplenienie- dziecko zniekształca następujące głoski: s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż, np. szalik- salik, czekolada- cekolada, szapmon- śampon.
  • Seplenienie międzyzebowe- w trakcie wypowiadania głosek: s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, ś, ź, ć, dź, możemy zauważyć u dziecka wysuwanie języka między zęby.
  • Rotacyzm- brak lub nieprawidłowa wymowa głoski r.
  • Kappacyzm- deformacja lub zastępowanie głoski k.
  • Lambdacyzm- deformacja lub zastępowanie głoski l. Dziecko zamiast l może artykułować głoskę j np. lato- jato, lalka- jajka.