Testy psychologiczne i pedagogiczne

ADOS-2jest narzędziem diagnostycznym. Jest to protokół obserwacji zachowań charakterystycznych dla autyzmu, który jest stosowany na całym świecie. Najmłodsze dziecko, jakie może zostać zdiagnozowane tym narzędziem musi ukończyć 12 miesiąc życia i umieć chodzić. ADOS-2 zawiera szereg prób i zadań dostosowanych do wieku i poziomu funkcjonowania badanego. Samo badanie z udziałem dziecka trwa 40-60 minut. W tym czasie odbywa się szereg prób i zadań. W dalszej części diagnosta dokonuje analizy badania; na podstawie obserwacji ocenia za pomocą punktów różne aspekty zachowania, a to pozwala na określenie, czy i w jakim stopniu zachowanie badanego wskazuje na zaburzenia ze spektrum autyzmu. W przypadku najmłodszych dzieci określa się, w jakim stopniu zachowanie dziecka budzi niepokój.

ADOS-2  to narzędzie, które jest częściowo ustrukturalizowane oraz wymaga użycia wystandaryzowanych pomocy, a na końcu dokonywana ocena opiera się o ściśle określone kryteria. Oznacza to, że istnieje dokładnie określony sposób postępowania, dokładnie też określone są przedmioty (zabawki, książeczki, a nawet ustawienie krzeseł w sali), sposób wypowiadania się, kolejność pytań, a na końcu bardzo szczegółowo oceniane są najdrobniejsze szczegóły w zachowaniu dziecka – wszystko po to, aby badanie było jak najbardziej obiektywne i aby uniknąć błędnych wniosków, niedomówień.
Dziecko badane jest przez osoby, których nie zna. Niektórzy rodzice zauważając, że jest to stresujące dla dziecka zwracają uwagę, iż wypadło ono znacznie gorzej podczas zabawy, czy rozmowy, bo było skrępowane. Otóż, jest to uwzględnione w badaniu i brak więzi dziecka i badającego jest jednym z warunków jakie należy spełnić. Wszystkie osoby badane narzędziem ADOS nie mogą znać się bliżej z osobą badającą. Jeżeli terapeuta dziecka posiada uprawnienia do badania tym narzędziem, to i tak nie może tego zrobić, a badanie tym narzędziem przeprowadzić musi inna osoba.
ADOS-2 nie jest traktowana jako jedyna, czy ostateczna diagnoza. Wciąż podstawą diagnozy zespół wielospecjalistyczny. Wyniki badania ADOS- 2 są natomiast istotną informacją, która posłużyć może do ostatecznej diagnozy. Jest źródłem cennych i szczegółowych informacji dla psychiatry, psychologa, terapeutów. Przeprowadzenie diagnozy ADOS-2 polecane jest też osobom, które były już zdiagnozowane                       w przeszłości, a obecnie istnieje potrzeba zweryfikowania diagnozy.
Jeżeli mają Państwo wątpliwości na temat diagnozy swojego dziecka, lub własnej, jeżeli czujecie niepokój w związku z niektórymi trudnościami dziecka lub własnymi, zwłaszcza w obszarze funkcjonowania społecznego – zapraszamy do kontaktu z nami.
DSR – Dziecięca Skala Rozwojowa to test psychologiczny, który służy do wczesnego diagnozowania poziomu rozwoju dziecka. Jest przeznaczony dla dzieci od drugiego miesiąca życia do trzech lat (profil rozwoju można wykonać od czwartego miesiąca życia). Jest bardzo pomocny w wykrywaniu trudności oraz zaburzeń w rozwoju dzieci. Pokazuje nie tylko słabe strony badanego, ale i jego zasoby. Ponadto dzięki obserwacji dziecka podczas badania można ocenić cechy jego temperamentu.

Średni czas przeprowadzenia pełnego testu DSR zajmuje zazwyczaj od 40 do 60 minut. Badanie przeprowadzane jest na jednej dwugodzinnej wizycie lub podczas dwóch wizyt trwających godzinę. Diagnosta podczas wizyty przeprowadza również wywiad.

Na badanie prosimy przynieść ze sobą dokumentację medyczną dziecka.

Na wniosek rodzica diagnosta wydaje również pisemną opinię psychologiczną z interpretacją wyników przeprowadzonego badania

IDS-P Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym pozwalają na wielowymiarową ocenę funkcjonowania dzieci w wieku 3-5 lat. Badanie ma charakter indywidualny, jego średni czas wynosi 80 minut. Standardowa procedura dopuszcza możliwość badania modułowego (badania wybranymi testami). Cały test przeprowadzany jest na jednej dwugodzinnej wizycie lub podczas dwóch wizyt trwających godzinę. Diagnosta przeprowadza również krótki wywiad.

Zadania mają charakter zabawy, mierzą zdolności warunkujące poziom inteligencji (wyniki w skalach inteligencji ujmowane pod postacią wechslerowskiego IQ) oraz kompetencje ważne dla funkcjonowania przedszkolnego a zarazem poddające się ćwiczeniu, co umożliwia stworzenie planu terapeutycznego i pracę nad kompetencjami obniżonymi.

Test składa się z18 testów badających sześć różnych sfer rozwoju dziecka, takich jak: Zdolności poznawcze, Umiejętności psychomotoryczne, Kompetencje społeczno-emocjonalne, Matematyka, Język i Motywacja.

Na badanie prosimy przynieść ze sobą dokumentację medyczną dziecka oraz wyniki dotychczasowych badań psychologicznych, jeśli takie były wykonywane.

Na wniosek rodzica, diagnosta wydaje również pisemną opinię psychologiczną z interpretacją wyników przeprowadzonego badania.

SB5 – Skala inteligencji Stanford-Binet 5 to powszechnie stosowany na świecie, indywidualnie przeprowadzany specjalistyczny test oceniający inteligencję i zdolności poznawcze. Stosowany jest w diagnozie dzieci (od drugiego roku życia), młodzieży i osób dorosłych, w szczególności tam, gdzie zachodzi podejrzenie, że rozwój pacjenta nie jest w pełni normatywny (zaburzenia i odchylenia rozwojowe, zaburzenia organiczne, niepełnosprawność intelektualna etc.). Test ten jako jedno z nielicznych narzędzi diagnostycznych umożliwia diagnozę stopnia niepełnosprawności umysłowej oraz diagnozę osób o wybitnych możliwościach intelektualnych.

Średni czas przeprowadzenia pełnego testu Stanford-Binet 5 zajmuje zazwyczaj od 60 do 90 minut. Test przeprowadzany jest na jednej dwugodzinnej wizycie lub podczas dwóch wizyt trwających godzinę. Diagnosta przeprowadza również krótki wywiad.

Na badanie prosimy przynieść ze sobą dokumentację medyczną oraz wyniki dotychczas wykonanych testów psychologicznych, jeśli takie były wykonywane.

Na wniosek rodzica diagnosta wydaje również pisemną opinię psychologiczną z interpretacją wyników przeprowadzonego badania.

MOXO to test komputerowy wykorzystywany w diagnozie nadpobudliwości psychoruchowej, zaburzeń uwagi oraz pomagający budować plany terapeutyczne i plany zajęć wspierających proces edukacyjny dla uczniów z trudnościami rozwojowymi i specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi. Badanie trwa ok. 20 minut i jest przeznaczone dla dzieci od lat 6, młodzieży i dorosłych. Po wykonanym badaniu diagnosta opracowuje otrzymane wyniki i przedstawia wydruk, obejmujący prezentację wyników, prezentację poważności stwierdzonych trudności, dane z obserwacji oraz krótką interpretację profilu wyników. Wyniki uzyskane w MOXO są elementem diagnozy, przeprowadzanej przez lekarza (neurologa lub psychiatrę dziecięcego).

KORP – Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego  to nowoczesne, standaryzowane i normalizowane narzędzie diagnostyczne służące do kompleksowej oceny rozwoju dziecka, w wieku od 1. miesiąca do ukończenia 9. roku życia. KORP bada rozwój ruchowy dziecka, motorykę, percepcję, sferę poznawczą, emocjonalno-społeczną, samodzielność, komunikowanie się i mowę oraz umiejętności będące podstawą uczenia się. Test jest tak skonstruowany, by dokonać oceny wszystkich ważnych sfer i aspektów rozwoju psychoruchowego dziecka, a szczególnie tych, które są uznane za znaczące dla jego powodzenia w życiu społecznym i edukacji.

KORP pozwala określić, na jakim etapie rozwojowym rozwinięte są poszczególne sfery, czy badane dziecko rozwija się harmonijnie oraz zgodnie z oczekiwaniami rozwojowymi określonymi w ramach każdego przedziału wiekowego. Tym samym badanie testem umożliwia wykrycie ewentualnych opóźnień, dysharmonii i nieprawidłowości rozwoju.

Diagnoza testem KORP poza oceną funkcjonowania dziecka w zakresie poszczególnych sfer jest punktem wyjścia do podjęcia odpowiedniej terapii, uwzględniającej ewentualne opóźnienia lub zaburzenia.

Diagnoza testem KORP w naszej placówce odbywa się podczas dwóch 1-godzinnych spotkań. Badanie przeprowadza wykwalifikowany specjalista, posiadający odpowiedni certyfikat. Po badaniu rodzic/opiekun otrzymuje opinię wraz z zaleceniami.